שלום אורח. אם עדיין לא נרשמת לקהילייה שלנו לחץ/י כאן להרשמה...
 
בס"ד 
אורח!
כניסה למערכת או רישום.
פרסם באתר זה

סקר החודש

הסקר בחסות:

בעד או נגד מאגר נתונים ביומטרי מרכזי?

בעד תעודת זהות ודרכון ביומטריות אך נגד המאגר המרכזי: 75 (38.27%)

נגד תעודת זהות ודרכון ביומטריות: 52 (26.53%)

בעד תעודת זהות ודרכון ביומטריות ובעד המאגר המרכזי: 37 (18.88%)

אין לי דעה בנושא: 26 (13.27%)

בעד תעודת זהות ודרכון ביומטריות אך אין לי דעה בנושא המאגר: 6 (3.06%)

 סה"כ הצבעות: 196

 

סקרים נוספים...

 
פרסם באתר זה

פורומים מאמרים וחדשות     

כל המילים אחת מהמילים ביטוי מדוייק

פלא שיווק מערכות מיגון בעמ - הבית שלך לפתרונות אבטחה ומיגון מתקדמים. מערכת אבטחה היברידית המתקדמת בעולם - עד 64 מצלמות: NUUO. מצלמות איכותיות מבית אלפאטק: AlphaTech. 04-8425443

 


 

מאמרים וחדשות אחרונים < לכל החדשות והמאמרים בנושא < מאמרים וחדשות ראשי

   גרסה להדפסה גרסה להדפסה   שלח מאמר בדואל שלח מאמר בדואל      

דרישות החוק לקבלת רשיון עסק להתקנת מערכות אזעקה

נכתב ע"י רמי גלבנד (מוקד-אינפו)

 

פורסם: ב-23 בדצמבר, 2008


תנאים לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח1968- לעסק
לפי פריט 9.3 בצו רישוי עסקים:
"ציוד אזעקה והתרעה למעט בכלי רכב-
א. התקנתו
ב. אחזקה ותיקון" (להלן העסק).

 


בתוקף הסמכות שהוענקה לי על ידי השר לביטחון פנים לפי סעיף 6 לחוק ובהתאם לסמכויותי
לפי סעיף 7 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח1968- (להלן החוק), אני החתום
מטה  מפקד מרחב
מתנה בזה את אישור הרישיון לעסק בתנאים הבאים:

 


א.  "בעל העסק" - האדם לו ניתן הרישיון לעסק.
ב.  "מבקש הרישיון" - האדם המבקש להפעיל עסק, לרבות מנהל, כאשר העסק בבעלות תאגיד.
ג.  "מנהל העסק" - האדם המנהל בפועל את העסק.
ד.  "מפרט מספר... " - מפרט מתוך "קובץ מפרטי המשטרה לעסקים טעוני רישוי", הנמצא ביחידת המשטרה, בציון מספרו בקובץ.  
ה.  "רשומה" - פנקס או כרטסת שדפיהם ממוספרים במספרים שוטפים, או כל מדיה מגנטית מקובלת אחרת.
ו.  "תאגיד" - חברה בע"מ, שותפות, אגודה עותומנית או כל התאגדות משפטית אחרת.
ז.  "תעודה" - תעודת זהות, דרכון ותעודה רשמית אחרת הנושאת תצלום של בעל התעודה.
 
 1. הגדרות
  היה העסק בבעלות תאגיד - יצוינו בבקשה לרישיון פרטיהם האישיים של המנהלים.
 2. תאגיד כבעל עסק
  א. לא יאושר רשיון לעסק, אלא לאחר שמבקש הרשיון קיבל אישור להפעלת העסק מאת מפקד המרחב.
  ב. מפקד המרחב ייתן אישורו לאחר שמצא כי אין מניעה לכך מטעמים הנוגעים לשלום הציבור, לרבות לאור עברו הפלילי.
 3. אישור מבקש הרישיון
  לא יועסק בעסק עובד, אלא אם מצא מפקד המרחב שאין מניעה להעסקתו בתפקיד כלשהו בעסק מטעמים הנוגעים לשלום הציבור, לרבות לאור עברו הפלילי, ונתן אישורו לכך.
 4. אישור המשטרה לבעלי תפקיד
  א.  בעסק יימצא ארון ברזל שמותקנים בו יחידת נעילה ומנעול רתק.
  ב.  ארון הברזל יהיה נעול בכל עת והמפתחות לא יושארו בתוך המנעולים לאחר נעילתם.
  ג.  ארון הברזל ויחידת הנעילה כאמור, יהיו במצב תקין בכל עת.
  ד.  מפתחות ארון הברזל יוחזקו בידי בעל העסק או מנהל העסק בלבד.
 5. ארון ברזל
  א.  בעסק תותקן מערכת אזעקה הכוללת רכזת וגלאים, שנבנתה והותקנה בהתאם לתקן מספר 1337 של מכון התקנים ולדרישות הקבועות במפרט מספר 50.
  ב.  בעל העסק או מנהל העסק ימציא למשטרה האישורים הבאים:
  1)  אישור של מכון התקנים, המעיד כי מערכת האזעקה, שהותקנה בעסק, נושאת תו תקן ישראלי.
  2)  אישור ממתקין המערכת, המעיד כי מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, הותקנה בעסק בהתאם לדרישות הקבועות בתקן מספר 1337 של מכון התקנים.
  ג.  לרכזת יחוברו הגלאים שהותקנו להגנת כל פתחי העסק, לרבות: דלתות, חלונות ופתחי איוורור וגלאי החום, הזעזועים והפתיחה שהותקנו להגנת ארון הברזל, כאמור בסעיף 5 לעיל.
  סוגם ומיקומם של הגלאים ייקבע על-ידי המתכנן והמתקין של המערכות.
  ד.  מערכת האזעקה תהיה דו כיוונית קווית ואלחוטית בהתאם לתקן מספר 1337 של מכון התקנים ולדרישות הקבועות במפרט מספר 50. תחולת תנאי זה, רק לאחר קבלת אישור מאת קצין המיגון הארצי של המשטרה.
  ה.  מערכת האזעקה תחובר למוקד בקרה אלקטרוני מורשה בהתאם לפריט 9.4 בצו רישוי עסקים, (עסקים טעוני רישוי), (תיקון), התשנ"ו1996-.
  ו.  מערכת האזעקה תהיה במצב פעולה בכל עת ותגן על האזורים המוגנים ועל עצמה לפי מצבי "יום"/"לילה".
  בעת שהעסק סגור יעביר בעל העסק או מנהל העסק את מערכת האזעקה למצב "לילה".
  ז.  באחריות בעל העסק או מנהל העסק לוודא שיתקיימו גם התנאים הנוספים הבאים:
  1)  מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, תהיה תקינה, תפעל בכל עת ותעביר אינדיקציה למוקד הבקרה האלקטרוני אליו היא מחוברת.
  2)  ביצוע בדיקת תקינות מערכת האזעקה, על כל מרכיביה, אחת לשישה חודשים.
   בעל העסק או מנהל העסק יציג לשוטר, על פי דרישתו, אישור המעיד על הבדיקה, כאמור.
 6. מערכת אזעקה
  בעסק תותקן מערכת תאורה פנימית אשר תופעל אוטומטית מיד עם הפעלת מערכת האזעקה.
 7. תאורה פנימית
  א.  מערכת האזעקה והציוד הנלווה שיורכב ויותקן על ידי העסק בעסקים טעוני אישור המשטרה (עדכון יולי 04), יהיה אמין ויעמוד בדרישות תקן מספר 1337 של מכון התקנים למערכות אזעקה, לציוד נלווה ולהתקנה.
  ב.  מערכות האזעקה שיותקנו על ידי העסק לא יגרמו אזעקות שווא.
  ג.  בעל העסק או מנהל העסק ימסור ללקוח אישור ממכון התקנים המעיד על כך שהמערכת עומדת בתקן מספר 1337 של מכון התקנים ונושאת תו תקן ישראלי.
 8. אמינות מערכות אזעקה שיותקנו אצל הלקוחות
  א.  אחת לשישה חודשים תיערך בדיקה של מערכת האזעקה והציוד תקופתית הנלווה שהותקנו אצל הלקוחות על ידי העסק, כדי לוודא תקינותם.
  ב.  בתום הבדיקה ימסור עובד החברה, שערך את הבדיקה, ללקוח אישור המעיד כי המערכת נבדקה ונמצאה תקינה.
 9. בדיקה
  בעל העסק או מנהל העסק יוודאו כי במשך 24 שעות ביממה, יימצא צוות עובדים, שיהיה מסוגל לתת שירות למנויים, עם קבלת הודעה מהם על תקלה במערכת אזעקה שהותקנה אצלם על ידי העסק.
 10. מתן שירות
  א.  על דלת העסק יותקן שלט שבו יצוין שמו ומענו של בעל העסק או מנהל העסק, מספר הטלפון שלו ושל צוות העובדים אותם ניתן להזעיק בכל עת.
 11. שילוט
  בעסק ינוהלו הרשומות הבאות:
  א.  רשומה בדבר התקנת מערכות אזעקה ומתן שירותים. ברשומה זו יירשמו הפרטים הבאים:
  1)  שמו הפרטי ושם משפחתו של הלקוח, מענו ומספר התעודה שהציג.
  2)  המען שבו הותקן הציוד.
  3)  הסוג והתיאור של מערכת האזעקה שהותקנה אצל הלקוח
  4)  פירוט הגלאים שהותקנו בכל אחד מהמקומות המוגנים.
  5)  שינויים מכניים ואלקטרוניים בקופסת הביקורת, הוספת גלאים או הורדתם, החלפת גלאים לסוג אחר או העתקת חלק מהמערכת ממקום אחד למשנהו.
  6)  תאריך התקנת הציוד.
  7)  תאריך ושעה של קבלת הודעה על תקלה בציוד שסופק על ידי העסק.
  8)  פרטים אישיים של מוסר ההודעה בדבר התקלה.
  9)  מהות התקלה.
  10)  תאריך ושעה בה תוקנה התקלה.
  11)  התאריך שבו בוצעה ביקורת תקופתיות בדבר תקינות הציוד.
  12)  תוצאות הביקורת התקופתית.
  ב.  רשומת עובדים. ברשומה זו יירשמו פרטיהם האישיים של כל העובדים בעסק.
 12. רשומה
  א.  הרישומים ייעשו בעט או בעיפרון שאינו ניתן למחיקה.
  ב.  לא ייתלשו דפים מפנקס הרשומה ולא יוצאו כרטיסים מהכרטיסיה המהווה את הרשומה.
  ג.  הרשומה תועבר למשטרה בכל עת על פי דרישתה.
  ד.  אבדה רשומה - יודיע בעל העסק למשטרה על אובדנה תוך 48 שעות מעת שנודע לו כי הרשומה אבדה.
  ה.  רשומת ההתקנות תישמר לפחות שנה מיום הרישום האחרון בה, ורשומת העובדים תישמר 3 שנים לפחות מיום שחדל העובד לעבוד בעסק.
  ו.  הרשומות תישמרנה בארון הברזל שבעסק, כאמור בסעיף 5 לעיל.
 13. אופן ניהול רשומה
  תכניות ההתקנה של מערכות האזעקה אצל הלקוחות תישמרנה יחד עם הרשומות בארון הברזל שבעסק.
 14. שמירת תכניות
  לא ייעשה כל שינוי בעסק שלא בהתאם לתנאי הרישיון ולאישורו של מפקד המרחב.
 15. איסור שינוי
  לא ינוהל בעסק זה, עסק טעון רישוי אחר, אלא אם ניתן לכך רישיון כדין.
 16. ייחוד פעולות העסק
  רישיון העסק והתנאים המצורפים אליו יוצגו במקום הנראה לעין ושלמבקרים יש גישה אליו.
 17. הצגת הרישיון
  בעל העסק וכל עובד בו, יזהה את עצמו בפני שוטר, יציג בפניו וימסור לו רשומות ומסמכים הנוגעים לרישיון העסק ולתנאיו, הכל לפי דרישתו.
 18. זיהוי
  ניהול העסק וביצוע הפעולות הכרוכות בו לא יהוו הפרעה לתנועה בכביש ולהולכי רגל ברשות הרבים.
 19. מניעת מכשול
  המפרט לפריט זה: 50.
 20. מפרטים
  בסמכות מפקד המרחב להוסיף על התנאים האמורים לעיל, לגרוע מהם או לשנותם, הכל לפי שיקול דעתו.
 21. תנאי מוקדם
  התנאים שיש לקיימם לפני מתן האישור, הרישיון או ההיתר הזמני הם:
  סעיפים - 3, 5א, 6א-ו, 7.
 22. תנאי ברישיון
  אין במילוי התנאים מטעם המשטרה משום הבטחה מנהלית לקבלת רשיון או היתר זמני, שכן סמכות זו נתונה לרשות הרישוי בלבד.  23.  רשיון מרשות הרישוי (תיקון 2004)


  מפקד המרחב
    
   דרגה שם חתימה
  
  תאריך המסירה
 

  פרטי מקבל התנאים וחתימתו:


  שם פרטי  שם משפחה  תעודת זהות  חתימה
 


 

 

[27108]
   גרסה להדפסה גרסה להדפסה   שלח מאמר בדואל שלח מאמר בדואל

תגובות במערכת הפורומים

לא נרשמו תגובות למאמר זה

[ היו הראשונים לפרסם תגובה ]

פרסם מודעתך כאן

עקבו אחרינו בטוויטר

חדשות עולם הבטחון

הנקראים ביותר

חדשות הי-טק

חדשות כלליות

CCleaner - Freeware Windows Optimization